diumenge, 24 de juny de 2012

2. Concepció de les TAC com a Tecnologies per l'aprenentatge i el Coneixement

Les TAC:
Segons el que trobem a la Viquipèdia  les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement es pot entendre com una visió de les TIC des de l’escola. Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, d’avaluació i d’organització.
 Podem entendre que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són les que guien l’aprenentatge.
A partir d'aquesta deficinició i mitjançant la web gentcat.cat i el seu document anomenat: El pla TAC del centre  que té com a principal objectiu és el de fer servir com a ajut a la reflexió i a la planificació del desenvolupament d’un Pla TAC en un centre educatiu. Es tracta d’oferir unes pautes per a una tasca complexa que requereix un enfocament sistèmic i la implicació de tot l’equip docent amb el lideratge de l’equip directiu.
La integració de les tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge pot utilitzar-se per compartir diverses experiències, visions metodològiques del professorat.
Com bé sabem els nens/es del segle XXI utilitzen les noves tecnologies per als seus moments d'oci d'aquesta manera que aquest procés ha de ser guiat per  l’adquisició de la competència digital en sentit ampli i en l’adquisició de coneixement.
L’objectiu últim d’incorporar les tecnologies a l’escola ha de ser facilitar un aprenentatge més autònom i personalitzat de l’alumnat, la qual cosa re-quereix també uns rols diferents del professorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en l’organització i la metodologia.
La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un pro-cés d’innovació i gestió del canvi, que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per faci-litar que aquest procés es desenvolupi de forma harmònica, és necessari un Pla TAC específic que formi part del projecte educatiu del centre.
Hem de tenir clar que el Pla TAC estableix unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica .
També hi ha aspectes normatius que cal tenir presents perquè són responsabilitat de la direcció. Entre aquests aspectes, cal remarcar-ne alguns:

 - Disposar de la llicència d'ús per a tot el programari que s'utilitzi en cadascun del ordinadors del centre.

      -  Tenir en compte el respecte pels drets d'autoria i els criteris d'accessibilitat en els materials digitals publicats pel centre.

      - Vetllar perquè la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al  Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.
·
     - Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a protecció de dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se’n desprenen.

    Cal tenir present que les tecnologies no son el princial objectiu d'un centre sino que aquest és l'aprenentatge dels alumnes per aquesta raó s'està intentant que les noves tecnologies incereixin dins de l'aprenentatge dels alumnes de forma positiva.
A hores d'ara s'estan duent a terme alguns projectes com és ara el projecte 1x1 que consisteix en la utilització d'ordinadors portàtils a l'aula per a enfortir l'aprenentatge d'aquest, la recerca d'informació...

 Molts estudis assenyalen el professorat com a element clau per a la integració de les tecnologies en les pràctiques educatives i alguns d’aquests han intentat determinar els factors que mediatitzen en forma positiva o negativa l’ús de les tecnologies. Així es parla de barreres de primer o de segon ordre.
Les barreres de primer ordre serien les que no depenen exclusivament del professorat i serien les següents:
1. el grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.
2. la disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats instructives amb les tecnologies.
3. el grau d'adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a terme aquestes tasques.
Les barreres de segon ordre serien les creences del professorat en relació a:
1. l’ensenyament - aprenentatge.
2. al paper que han de jugar les tecnologies en el procés educatiu.
3. al tipus de pràctiques metodològiques que adopten.
Les barreres de primer ordre són de tipus operatiu i les de segon ordre són bàsicament metodològiques.
 Cal tenir present que les tecnologies no son el princial objectiu d'un centre sino que aquest és l'aprenentatge dels alumnes per aquesta raó s'està intentant que les noves tecnologies incereixin dins de l'aprenentatge dels alumnes de forma positiva.
     A hores d'ara s'estan duent a terme alguns projectes com és ara el projecte 1x1 que consisteix en la utilització d'ordinadors portàtils a l'aula per a enfortir l'aprenentatge d'aquest, la recerca d'informació...

    Molts estudis assenyalen el professorat com a element clau per a la integració de les tecnologies en les pràctiques educatives i alguns d’aquests han intentat determinar els factors que mediatitzen en forma positiva o negativa l’ús de les tecnologies. Així es parla de barreres de primer o de segon ordre.
     Les barreres de primer ordre serien les que no depenen exclusivament del professorat i serien les següents:
1   - El grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.
2  - La disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats instructives amb les tecnologies.
3   - El grau d'adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a  terme  aquestes tasques.
      Les barreres de segon ordre serien les creences del professorat en relació a:
      - L’ensenyament - aprenentatge.
      - Paper que han de jugar les tecnologies en el procés educatiu.
     - Tipus de pràctiques metodològiques que adopten.
 Les barreres de primer ordre són de tipus operatiu i les de segon ordre són bàsicament metodològiques.

Per tal de poder treballar còmodament amb els alumnes convé conèixer els recursos digitals existents i poder-los integrar a la programació. Això requereix que el professorat, treballant en equips de cicles, de departaments o d'altres, pugui anar seleccionant i seqüenciant els continguts disponibles.
Convé realitzar la planificació atenent a diferents fases que faciliten la seva implantació :

1  - Definició de la visió del centre pel que fa a les TAC d'acord amb les especificitats del Projecte Educatiu del Centre, la normativa vigent i per a un termini temporal concret.
2  - Diagnòstic de la maduresa digital del centre (Tant en l'àmbit curricular, com els usos de gestió, l'organització, etc)
3  -  Definició dels objectius.
4  - Planificació de les prioritats.
5  - Identificació dels recursos necessaris.
6  - Assignació tasques i responsabilitats als diferents actors.
7  -  Aplicació del Pla.
8-  Avaluació del procés i establiment de nous objectius.
El Pla TAC ha de ser un document dinàmic que impliqui la seva revisió anual i l'avaluació de tot el Pla en finalitzar el termini que s'havia marcat inicialment. Es pretén que sigui bàsicament pràctic per al centre i el fruit de la seva reflexió entorn a les TAC i que concreti al màxim els diferents aspectes de gestió de la tecnologia. De forma orientativa, se suggereixen els apartats següents:
1- Visió del centre.
2. Objectius a llarg, mitjà i curt termini. On som i cap a on anem pel que fa a:
1.1. Gestió i planificació
1.2. Desenvolupament curricular
1.3. Desenvolupament professional del professorat
1.4. Organització
1.5. Recursos i infraestructures
1.6. Inclusió digital
3. Governança de la tecnologia: responsabilitats.
4. Eines d'avaluació de la implantació del Pla.
A mesura que es vagin documentant d'altres aspectes relatius a les TAC, com ara la seqüenciació curricular de la competència digital, la incorporació de noves estratègies metodològiques en funció de les tecnologies adoptades, o d'altres, s'aniran incorporant en annexos al document inicial.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segons la viquipèdia i el blog xarxatic
TIC: Segons el que trobem a la Viquipèdia (TIC) relatiu a les tecnologies de la informació i la comunicació,”agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d’informàtica, internet i telecomunicacions“. Aquestes tecnologies tenen la finalitat de millorar la vida de la gent dins un entorn. Així doncs les noves tecnologies a l’aula són un recurs que ens faran molt més fàcil la tasca i ens ampliarà les possibilitats de tot el que fem, donat el potencial del que disposen i el fàcil accès a la informació que ens donen.

TAC: Segons el que trobem a la Viquipèdia (TAC) les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement es pot entendre com una visió de les TIC des de l’escola. Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora en els processos d’ensenyament – aprenentatge, d’avaluació i d’organització, que de forma quotidiana es desenvolupen a l’entorn, al centre i a l’aula. L’ús que se’n faci d’aquestes tecnologies i del seu potencial com a agents de canvi metodològic, permetrà discernir i identificar aquelles actuacions més significatives i innovadores des del punt de vista educatiu. Així doncs podem entendre que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació són les que guien l’aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada